مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

leader

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است.

اخبار واحدهای تابعه مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

هیأت مؤسس