مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

leader

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است.

آئین نامه انضباطی دانش آموزان

 دانش آموزان