برگزاری جلسه گزینش

درتاریخ 98/5/5 جلسه ای با حضورمسئول هسته گزینش وکلیه همکاران شاغل درمجتمع برگزارگردید.دراین جلسه پیرامون مسائل گزینش همکاران سخنرانی وبحث وتبادل نظر گردید.

IMG ۲۰۱۹۰۷۲۷ ۰۹۲۰۴۶

IMG ۲۰۱۹۰۷۲۷ ۰۹۲۶۰۵

 


چاپ